Login

Register

Login

Register

تیم نوروچلنج امروز برای  معرفی “دستیار هوشمند مدیریت استرس” در تمرینات تیم ملی قایقرانی، واقع در دریاچه مصنوعی مجموعه ورزشی آزادی حاضر شد. “دستیار هوشمند مدیریت استرس” با استقبال گسترده اعضای تیم و کادر فنی رو برو شد و اعضای تیم با استفاده از این دستیار هوشمند سطح استرس و تمرکز خود را قبل از تمرین امروز ارزیابی کردند. کارایی و هدفمند بودن این دستیار موجب همه گیر شدن آن شده و ورزشکاران برای اندازه گیری و مدیریت سطح استرس و تمرکز خود به دنبال استفاده از تکنولوژی روز هستند تا همگام با ورزشکاران حرفه ای در سطح دنیا خود را برای رقابت های بین المللی آماده کنند.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.